Verkoopvoorwaarden

1.    Definities

De navolgende begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Het Festival: het Scoutrock Festival;
 2. Scoutrock: Stichting Evenementen Doormaan
  Vestigingsadres; ’t Dijkje 1, 4451 KC, Heinkenszand
  E-mailadres: info@scoutrock.nl
  KvK-nummer: 65165969
 3. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon of andere entiteit, die de website van Scoutrock bezoekt, dan wel waarmee Scoutrock een overeenkomst sluit, dan wel aan wie Scoutrock een (uitnodiging tot het doen van een) aanbod doet;

2.    Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Scoutrock en overeenkomsten tussen Klant en Scoutrock, ten aanzien van de koop van tickets voor het Festival, alsmede op bestellingen door klant bij Scoutrock. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke bezoek door klant van de website(s) van Scoutrock.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant of derden wijst Scoutrock uitdrukkelijk van de hand.
 3. Scoutrock is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website(s) van Scoutrock te raadplegen.

3.    Overeenkomst

 1. Uitingen van Scoutrock op haar website(s) met betrekking tot tickets voor het Festival gelden als een uitnodiging tot het doen van aan aanbod en zijn vrijblijvend. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid.
 2. Overeenkomsten met Scoutrock komen tot stand door bevestiging door Scoutrock van een bestelling aan klant langs electronische weg (bijvoorbeeld via de website(s) van Scoutrock of per e-mail) of zulks ter keuze van Scoutrock per brief of fax.
 3. Klant dient voordat hij zijn bestelling definitief plaatst altijd goed te controleren of de juiste tickets zijn gekozen. Klant dient bij het maken van de bestelling altijd een juist e-mailadres of adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van tickets bij Klant vanaf het moment dat de tickets hem hebben bereikt.
 4. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Scoutrock contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Scoutrock Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Scoutrock ertoe overgaan de bestelling te annuleren, dan wel geen overeenkomst te sluiten.
 5. Scoutrock behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door Klant, is Scoutrock gerechtigd om de bestelling van de tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende tickets ongeldig te maken.
 6. Klant aanvaardt, dat op overeenkomsten met Scoutrock aangaande het Festival de Huisregels van Scoutrock betreffende het Festival van toepassing zijn. Klant verbindt zich jegens Scoutrock zich aan de huisregels te houden. Klant aanvaardt dat Scoutrock gerechtigd is wanneer de omstandigheden Scoutrock daartoe noodzaken Klant of degene die over het ticket beschikt van het Festival te verwijderen, zonder dat klant het recht heeft op teruggave van de prijs van het ticket. Klant verbindt zich ertoe op het festivalterrein op eerste verzoek van of namens Scoutrock een geldig legitimatiebewijs te tonen. Klant verbindt zich ertoe alle aanwijzingen van of namens Scoutrock of het bevoegd gezag tijdens het Festival op te volgen.

4.    Prijzen en betaling

 1. Scoutrock bepaalt jaarlijks de prijs en het aantal beschikbare tickets voor het Festival. Scoutrock behoudt zich het recht voor om tickets in de vorm van acties en/of aanbiedingen tegen afwijkende prijzen aan te bieden.
 2. Klant betaalt voor de door middel van de (ticket)website bestelde tickets, de op dat moment geldende en vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de ticketwebsite van Scoutrock aangegeven wijze.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn alle prijzen van tickets voor het festival, zoals vermeld op de ticketwebsite, in EURO’s en inclusief BTW.
 4. Betaling van de bestelde tickets of producten geschiedt vooraf.
 5. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Scoutrock gerechtigd de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het verschuldigde totaal bedrag tevens is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.    Afgelasting of verschuiving van het Festival, of het niet optreden van aangekondigde artiesten

 1. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of Festival is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Scoutrock zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan Scoutrock niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van Festival. Scoutrock is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. Indien Festival wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de tickets inleveren conform de regeling zoals bepaald door Scoutrock. Deze regeling kan inhouden dat Klant de ticketprijs wordt gerestitueerd. Wordt het Festival verschoven, dan blijven de tickets geldig voor het Festval naar het tijdstip waarnaar het verschoven is.
 3. Voor zover aangekondigde artiesten niet optreden op het festival, ongeacht de reden heeft klant geen recht op teruggave van de voor het ticket betaalde prijs.

6.    Tickets

 1. De gedistribueerde tickets blijven eigendom van Scoutrock en worden aan Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Scoutrock niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Scoutrock gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot Festival worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 2. Na ontvangst dient Klant de tickets te controleren. Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of vergoed worden.
 3. Toegang tot het Festival wordt slechts verleend op vertoon van een geldig ticket.

7.    Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De op het ticket van Scoutrock vermelde intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Scoutrock. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Scoutrock kunnen worden geschaad. Klant zal zich onthouden van het maken van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van Scoutrock of in licentie verkregen rechten van intellectuele eigendom door Scoutrock.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele van het ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
 3. Het is Klant verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

8.    Aansprakelijkheid

 1. is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Scoutrock of haar ondergeschikten. Wanneer sprake is van schade door opzet of grove schuld van Scoutrock is Scoutrock nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk, dan waarvoor zij is verzekerd. Klant aanvaardt dat voor vergoeding nimmer in aanmerking komt, bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst of immateriële schade.
 2. De aansprakelijkheid van Scoutrock wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Scoutrock onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Scoutrock ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Scoutrock in staat is adequaat te reageren.
 3. Klant vrijwaart Scoutrock voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Scoutrock, al dan niet voortvloeiende uit de algemene voorwaarden.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Scoutrock meldt.
 5. Scoutrock kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan Klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Scoutrock is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan wordentoegerekend aan Scoutrock.

9.    Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Scoutrock kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Onder overmacht valt onder meer storing in levering van energie, storingen op internet of aan automatiseringssystemen, het uitblijven van leveringen aan Scoutrock, noodweer en stakingen.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Scoutrock in geval van overmacht onder meer het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten dan wel uitvoering van een verbintenis uit een overeenkomst met klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zonder dat Scoutrock gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.  Overige

 1. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de ticketwebsite van Scoutrock dan wel in tickets en/of andere bescheiden, binden Scoutrock niet. Bij verschil van mening tussen Scoutrock en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de algemene voorwaarden is de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden beslissend.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Scoutrock vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 3. Ieder communicatie tussen Scoutrock en klant kan elektronisch plaatsvinden, tenzij in deze algemene voorwaarden daarvan wordt afgeweken. De door Scoutrock opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

11.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met Scoutrock is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Middelburg, behoudens voor zover het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zich daartegen krachtens een dwingende bepaling verzet.